top of page

Sprayflaskor

Hur återvinns sprayflaskor? Och vart slänger man dem? Här får du alla svar kring hur sprayflaskor sorteras och återvinns.

Återvinning av sprayflaskor - allt du behöver veta

En sprayflaska - även kallad aerosol - innehåller en produkt, som i små partiklar är fördelad i en gas. Produkten kan exempelvis vara hårspray, deodorant eller färg.


Gasen i produkten är till för att driva ut den ur behållaren. I dagsläget används ofta butan- eller propangas. Dessa gaser är giftiga och brandfarliga om de utsätts för tryck. De är dessutom värmekänsliga. Därför bör sprayflaskor hanteras och sorteras varsamt, så att det inte sker en olycka.


Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MBS) saluförs ungefär 100 miljoner sprayflaskor per år.


Sortera sprayflaskor

Företaget ReAgro förklarar hur vi ska sortera våra sprayflaskor. Det viktigaste är att flaskan är tom på både produkt och drivgas. Du kan försäkra dig om att flaskan är tom genom att fortsätta trycka på spray-knappen och tömma flaskan helt på gas, även en stund efter att det slutat komma ut produkt. Om produkt och/eller gas är kvar så måste flaskan sorteras som farligt avfall och lämnas till en återvinningscentral. En tom sprayflaska sorteras som en metallförpackning, med andra förpackningar såsom konservburkar, aluminiumfolie och tuber. Om det finns produkt kvar i sprayflaskan, så ska den i regel sorteras som farligt avfall på en återvinningscentral. Dock finns det sprayflaskor som inte innehåller brandfarligt avfall, exempelvis behållaren för spraygrädde eller andra livsmedel. En sådan flaska kan du bara skölja ur och lägga i metallåtervinningen utan konstigheter.


Observera att sprayflaskor med farosymbolerna dödskallen och/eller döda fisken alltid räknas som farligt avfall, även när de är helt tomma på både produkt och gas. Dessa ska alltså aldrig sorteras som metallförpackning.


Märkningar för farligt avfall

Rester av produkter som innehåller kemikalier klassas i regel som farligt avfall. Några exempel på sådana produkter är hårspray och färg. Sprayflaskan är då märkt med farosymboler. Naturvårdsverket presenterar 15 farliga egenskaper hos kemikalier, som har en tillhörande farosymbol:


 • Explosivt

 • Oxiderande

 • Brandfarligt

 • Irriterande - för hud och ögon

 • Specifik toxicitet för målorgan (STOT)/Aspirationstoxicitet

 • Akut toxicitet

 • Cancerframkallande

 • Frätande

 • Smittfarligt

 • Reproduktionstoxiskt

 • Mutagent

 • Avger en akut giftig gas

 • Allergiframkallande

 • Ekotoxiskt

 • Avfall som kan ha en farlig egenskap


Om du vill läsa mer om farosymboler och lära dig att känna igen dem, så kan du läsa mer på Kemikalieinspektionens hemsida.


Återvinning av sprayflaskor

En tom sprayflaska återvinns som en vanlig metallförpackning. Metaller kan återvinnas oändligt många gånger, genom separation, nedsmältning och omkonstruktion.


Om sprayflaskan innehåller rester av farligt avfall sker återvinningen på ett annat sätt, än om den är tom. Avfall Sverige skriver att en behållande med giftigt avfall måste genomgå en förbehandling innan återvinning.


De farliga ämnena separeras från behållaren, som sedan återvinns som en vanlig metallförpackning. De giftiga ämnena förbränns sedan i höga temperaturer i speciella ugnar. De ämnen som inte kan förstöras, lämnas till deponi. Då är det viktigt att ämnena är fysiskt och kemiskt stabila, då att föroreningar inte läcker ut i naturen.


Varför bör du återvinna sprayflaskor?

Att återvinna sprayflaskor på rätt sätt är av stor vikt för miljö och klimat. Allra viktigast är att giftiga kemikalier får chansen att hanteras och återvinnas på rätt sätt, genom en korrekt sortering av gemene man.


Gifter som släpps ut i miljön kan ha förödande konsekvenser på levande organismer och den biologiska mångfalden. Föroreningarna kan ha kortsiktiga konsekvenser, men vissa ämnen kan påverka naturen under en lång tid.


Referenser

Avfall Sverige

Kemikalieinspektionen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MBS)

Naturvårdsverket

ReAgro

Thanks for reading!

 

And you, do not forget that you can use the Bower app to be rewarded for your recycled packaging. Through the app, you can closely monitor the amount of carbon dioxide you save the world by recycling.

 

When you save carbon dioxide, you contribute to a reduction in greenhouse gases, which in turn can slow down global warming and the loss of biodiversity on earth.

Frame 309.png
Frame 310.png
bottom of page